facebook twitter
polski english

O funduszu

Fundusz Berbeki („FB”) został powołany w 1964 roku w celu niesienia pomocy członkom klubów zrzeszonych w Polskim Związku Alpinizmu (PZA), którzy stali się ofiarami wypadków wspinaczkowych i górskich lub ich rodzinom. Powołanie FB jest najstarszą inicjatywą samopomocową w środowiskach sportowych w Polsce. Na jego podwalinach powstała działająca (od lat osiemdziesiątych) Fundacja „Gloria Victis” (fundacja przeznaczona dla byłych sportowców).

Co roku na całym świecie wspinacze, taternicy, alpiniści, himalaiści, grotołazi, narciarze i inni sportowcy ulegają nie tylko drobnym kontuzjom, ale doznają poważnych, zagrażających życiu urazów i wypadków. A sam fakt posiadania ubezpieczenia nie gwarantuje, że ubezpieczyciel na 100% wypłaci świadczenie. Aby choć w części złagodzić skutki wypadków i pomóc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej powstał Fundusz Zapomogowy im. Krzysztofa Berbeki.

Każdy z nas uprawia wiele form aktywności sportowej – wspinaczkę, taternictwo jaskiniowe, narciarstwo itp. Wypadki dotykają jednak wszystkich. Nawet tych najlepszych.