facebook twitter
polski english

Regulamin

Regulamin
przyznawania świadczeń z Funduszu Zapomogowego
im. Krzysztofa Berbeki

§ 1

Do korzystania ze środków funduszu zapomogowego określonych niniejszym regulaminem uprawnieni są członkowie klubu zrzeszonego w PZA lub rodzina (mąż/żona lub dzieci) zmarłego członka klubu zrzeszonego w PZA.

§ 2

1. Fundusz zapomogowy stanowią środki finansowe pochodzące z dobrowolnych wpłat członków PZA i innych darczyńców.
2. Wysokość funduszu zapomogowego zależy od wielkości i ilości wpłat na konto Funduszu. Wpłaty dokonywane są na konto Polskiego Związku Alpinizmu z dopiskiem „na Fundusz Berbeki”

§ 3

1. Z funduszu im. Krzysztofa Berbeki może być udzielona zapomoga losowa rodzinie członka klubu zrzeszonego w PZA w przypadku jego śmierci w górach lub członkowi klubu zrzeszonego w PZA, który uległ ciężkiemu wypadkowi w górach.. Zapomoga może mieć charakter jednorazowy jak i okresowy.

2. Zarząd PZA może przyznać zapomogę losową rodzinie lub osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z powodu:
a. ciężkiej choroby członka klubu wymagającej długotrwałego leczenia lub przeprowadzenia specjalistycznego zabiegu nie refundowanego ze środków NFZ
b. drastycznego obniżenia poziomu życia członka klubu lub jego rodziny spowodowanego ciężkim wypadkiem w górach lub tragiczną śmiercią w górach,
c. innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych związanych z działalnością górską

§ 4

1. Zapomoga losowa przyznawana jest na wniosek osoby zainteresowanej poparty przez klub macierzysty lub na wniosek klubu.
2. Wniosek o przyznanie zapomogi powinien być zaopiniowany przez macierzysty klub członka poświadczający, że opisane w uzasadnieniu wniosku zdarzenia i sytuacja finansowa wnioskodawcy są prawdziwe.

§ 5

1. Zapomoga z powodu śmierci członka klubu przyznawana jest na wniosek osoby zainteresowanej otrzymaniem świadczenia poparty przez klub macierzysty, złożony w terminie nie przekraczającym 6 miesięcy od daty zgonu członka klubu.

§ 6

1. Wnioski o zapomogę wraz z uzasadnieniem, należy składać w biurze Polskiego Związku Alpinizmu przy ul. 00-561 Warszawa ul. Mokotowska 24 (domofon 62).
2. Wnioski rozpatruje i akceptuje Zarząd PZA wraz z uzasadnieniem przyznania bądź odmowy.
3. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco na najbliższych posiedzeniach Zarządu PZA w miarę posiadanych środków na koncie Funduszu Zapomogowego im. Krzysztofa Berbeki.
4. Polski Związek Alpinizmu prowadzi rejestr rozpatrywanych spraw, udzielonych zapomóg losowych oraz odmów.

§ 7

1. Wysokość zapomogi dla poszczególnych wnioskodawców proponuje Prezydium Zarządu PZA wraz z jej uzasadnieniem.
2. Uchwała Zarządu PZA określająca przyznanie zapomogi w określonej wysokości lub jej odmowa podlega odwołaniu do WZD PZA .

§ 8

Zapomoga otrzymana na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub dowodów podlega zwrotowi wraz z odsetkami.

Sekretarz Generalny PZA Prezes PZA